..๐ห้าพฤษภาเทิดไท้...ภูมี
ภูมิพลจักรี..................ปกเกล้า
พระเศวตฉัตรพิธี.........ราชภิ- เษกเฮย
วันฉัตรมงคลเฝ้า.........ราษฎร์น้อมสดุดี

..๐วันที่ห้าพฤษภามาบรรจบ
ราษฎร์น้อมนบเทิดไท้จอมสยาม
ภูมิพลองค์จักรีนี้พระนาม
ทั่วเขตคามพระองค์ดั้นบากบั่นไป

..๐เนื่องวโรกาสบรมราชาภิเษก
มงคลเอกเอนกนันต์รัชสมัย
เถลิงถวัลยราชสมบัติองค์ทรงชัย
พระเกียรติไกลกรุณาหาอดุลย์*

..๐เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อจะนำประโยชน์สุขมาเกื้อหนุน
แห่งมหาชนชาวสยามจักเจือจุน
ธ ทรงคุณพระปฐมบรมราชโองการ

..๐สำนึกในพระกรุณาธิคุณอุ่นดวงจิต
ทรงสถิตหัวใจไทยทั่วไพศาล
เย็นศิระใต้ร่มบรมโพธิสมภาร
ขอกราบกรานแทบเบื้องบาทยุคล

..๐อาราธนาพระรัตนตรัยในแหล่งหล้า
เทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกแห่งหน
ช่วยป้องปักษ์พิทักษ์ภูวดล
ด้วยกมลปวงชนซ้องทรงพระเจริญ

*อดุล, อดุลย, อดุลย์    [อะดุน, อะดุนละยะ, อะดุน] ว. ชั่งไม่ได้, ไม่มีอะไรเปรียบ,ไม่มีอะไรเท่า. (ป., ส. อตุล, อตุลฺย). ในที่นี้ให้ความหมาย หาที่เปรียบมิได้
---------------------
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายคมสันต์ เอี่ยมไธสง
(ลมหนาว -- นามแฝง)

Comment

Comment:

Tweet

ไพเราะมาก มาช้าไปแต่ไม่สายเนอะ Hot! Hot!

#4 By ปิยะ99 on 2012-05-19 20:46

Hot! Hot! Hot! Hot! Hot!

#3 By YiM-YiiM on 2012-05-04 14:36

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Hot! Hot!

#2 By อิสระรำพัน on 2012-05-04 04:46

Hot!

#1 By VANETTO' on 2012-05-03 15:20